Whisper of the Heart


Whisper of the Heart

Overview:

A live-action sequel to the animated Studio Ghibli film "Whisper of the Heart".

Votes 0 (0/10)

Release Date 2020-09-18

Genres:

  • Romance

Further Information

Shizuku
Nana Seino
Nana Seino
Seiji
Tori Matsuzaka
Tori Matsuzaka
Director
Yuichiro Hirakawa
Yuichiro Hirakawa